جلسه هیئت امنای بینش مطهر با حضور اعضا و گروه هیئت مدیره در تاریخ 14 دی 1396 برگزار گردید.