همایش تخخصی ماهیانه مجمع بینش مطهر در تاریخ 13 دی 1396

سخنران: دکتر سید صالح هاشمی گلپایگانی

مکان: سالن همایش خانه مشروطه

موضوع: مسئله نفاق در حکومت اسلامی